انواع اتصالات مسی و کاربرد آنها

اتصالات در لوله کشی های ساختمان، جهت متصل کردن لوله های مختلف به هم و به دست آوردن طول لوله مورد نظر و یا برای ایجاد پیوستگی های لازم و تغییر جهت در لوله کشی استفاده می شوند…

Continue reading